Custom Search

JITAKU_SVR_Wiki

そのコマンドが使用する共有ライブラリを調べる。

# ldd /bin/ls
  linux-vdso.so.1 => (0x00007fff6c151000)
  libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x0000003507600000)
  librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x000000319a800000)
  libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x000000319c800000)
  libacl.so.1 => /lib64/libacl.so.1 (0x000000319e000000)
  libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x0000003199800000)
  libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00000038ef000000)
  /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003199000000)
  libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x0000003199c00000)
  libattr.so.1 => /lib64/libattr.so.1 (0x000000319bc00000)

共有ライブラリのパスを追加する。
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-12-17 (木) 17:17:23 (1946d)